Laboratory for Stem Cell and Retinal Regeneration, Division of Ophthalmic Genetics, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University
People
you are here: People

PI: JIN, Zi-Bing, M.D., Ph.D.
co-PI: PAN, Deng, Ph.D.
Research scientist (Lecture level): PAN, Shao-Hui, Ph.D.; GAO, Mei-Ling, Ph.D.; CHEN, Xuejiao, Ph.D.; SUN, Lan-Fang, Ph.D.; LIU, Hui, Ph.D.
Postdoctoral fellow: LIN, Qiang, Ph.D., JIANG, Dan, M.D., Ph.D.
Technical staff: LV, Ji-Neng, M.S.; XIANG, Lue, M.S.; HUANG, Xiu-Feng, M.S.
Lab manager: XU, Xiaotao
PhD trainee:
Wu KC M.D., Deng WL M.D., Zhou GH, Lin R M.D., Zhang CJ M.D., Chen D M.D., Zhou R M.D.

Master trainee:
Xia XX, Jin GH M.D., Wang XY M.D., Li YP M.D., Chen YC M.D., Chen ZJ M.D., Yang DD, Zhuang YY, Jin SQ, Han F, Shen RJ M.D., Zhao N, Zhang YY, Ji YY, Liu WQ , Zhou H, Lu YY, Ma Y, Hua ZQ, Feng ZK, Xu ZH, Zhang H, Wang XF, Feng X, Li ML
8-yr program clinical master trainee:
Jin JJ M.D., Chen DF, Shen SR , Gao H, Xia LQ, Wen XR, Zhou FY
7-yr program master trainee:
Zheng SS M.D., Han RY M.D., Zheng YH M.D.
Visiting student:
Liu Y. MS, PhD candidate (Ningxia Med. Univ.), Yu X. MS candidate (Lanzhou Univ.)

Alumni:

Geng-Min Tong (Attending doctor, Dept. of Ophthalmology, The People's Hospital of Dongyang, Zhejiang, China)
Na Huang (Resident, Wuhan Aier Hospital, Wuhan, China)
Dong-Jun Xing (Resident, Tianjing Medical University Eye Center, Tianjing, China)
Dr. Ping Xiang (Lecture, Southwest Forestry University, Kunming, China)
Dr. Dong-Qing Li (Postdoc, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden)
Juan Wu (Resident, Dept. of Ophthalmology, The 2nd Affiliated Hospital of Xinxiang Medical College, Henan, China)
Xiao Zhang (PhD candidate, The University of West Australia, Perth, Australia)
Yilan Zhang (PhD candidate, Nanjing Normal University, China)
Zong Wang (Resident, Dept. of Ophthalmology, Lishui Hospital, China)
Wei-Jun Cai (Resident, Division of Strabismus & amblyopia, Zhejiang Provincial Eye Hospital, Hangzhou, China)
Qing-Feng Wang (PhD candidate, Chongqing Medical University, China)
Chong-Meng Yang (Resident, Dept. of Ophthalmology, The First Hospital of Wenzhou Medical University)
Dan Lin (Resident, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China)
Xin-Lan Lei (Research technician, Wuhan University Renming Hospital, Wuhan, China)
Chun-Yun Feng (Resident, Dept. of Ophthalmology, Quzhou People's Hospital, Quzhou, Zhejiang, China)
Jian-Yang Mao (Research Technician, The Eye Hospital (Hangzhou Branch) of Wenzhou Medical University, Hangzhou, China)
Xue-Wen Cheng (Resident, Ningbo Aier Eye Hospital, Ningbo, China)
Feng-Qin Rao (Resident, Dept. of Ophthalmology, Xiangyang Central Hospital, Xiangyang, Hubei, China)
Fen-Fen Li (PhD candidate, Dept. of Ophthalmology & Visual Sciences, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China)
Xiu-Feng Huang (PhD candidate, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia)
Fei-Fei Cheng (PhD candidate, Institute for Molecular Bioscience, University of Queensland, Brisbane, Australia)
Zhi-Qin Huang (PhD candidate, The University of West Australia, Perth, Australia)
Jun-Gang Wang (Resident, Qingdao Eye Hospital, Qingdao, China)
Xiao-Long Fang (PhD candidate, Nankai University, Tianjing, China)
Kai-Wen He (PhD candidate, Capital Medical University, Beijing, China)
Hui Yang (Resident, The 2nd Hospital, Wenzhou Medical University, Wenzhou, China)
Xing-Yong Li (Resident, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China)
Wan Cheng (Resident, The Eye Hospital, Nanjing Medical University, Nanjing, China)
Bo-Wen Zhang (PhD candidate, Dept. of Ophthalmology & Visual Sciences, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China)
Xue-Bi Cai (PhD candidate, Monash University Biomedicine Discovery Institute, Melbourne, Australia)
Ji Yang (Resident, Dept. of Ophthalmology, The 4th Affiliated Hospital, Kunming Medical University, Kunming, China)


Laboratory for Stem Cell and Retinal Regeneration,
Division of Ophthalmic Genetics, The Eye Hospital
of Wenzhou Medical University, The State Key
Laboratory of Vision Science, China.
add.: No 270, West Xueyuan Rd., Wenzhou, 325027 China.
Tel/Fax: 86-577-88067926;
E-mail: rp[at]mail.eye.ac.cn