Laboratory for Stem Cell and Retinal Regeneration, Division of Ophthalmic Genetics, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University
People
you are here: People

PI: JIN, Zi-Bing, M.D., Ph.D.
co-PI: PAN, Deng, Ph.D.
Research scientists (Lecture level): PAN, Shao-Hui, Ph.D.; GAO, Mei-Ling, Ph.D.; CHEN, Xuejiao, Ph.D.; SUN, Lan-Fang, Ph.D.; LIU, Hui, Ph.D.;
Postdoctoral fellow: LIN, Qiang, Ph.D.
Technical staffs: LV, Ji-Neng, M.S.; XIANG, Lue, M.S.
Lab manager: XU, Xiaotao
PhD trainees:
Wu KC M.D., Deng WL M.D., Zhou GH, Lin R M.D.
Master trainees:
He KW M.D., Cheng W M.D., Xia XX (1yr-suspension), Zhang CJ M.D., Fang XL , Zhang BW M.D., Jin GH M.D., Wang XY M.D., Li YP M.D., Chen YC M.D., Chen ZJ M.D., Yang DD, Zhu LD, Zhuang YY, Jin SQ, Han F, Shen RJ M.D., Zhao N, Zhang YY, Ji YY, Liu WQ
8-yr program clinical master trainees:
Cai XB M.D., Jin JJ M.D.
7-yr program master trainees:
Yang H M.D., Huang ZQ M.D., Wang JG M.D., Cheng FF M.D., Yang J M.D., Li XY M.D., Zheng SS M.D., Han RY M.D., Zheng YH M.D., Chen DF, Shen SR , Gao H, Xia LQ, Wen XR, Zhou FY
Visiting students:
Zhang HF M.D., Piao SY M.D.

Alumni:

Dr. Geng-Min Tong (Resident, Dept. of Ophthalmology, The People's Hospital of Dongyang, Zhejiang, China)
Dr. Na Huang (Resident, Dept. of Ophthalmology, Heze Municiple Hospital, Heze, Shandong, China)
Dr. Dong-Jun Xing (Resident, Dept. of Ophthalmology, Cangzhou Central Hospital, Hebei, China)
Mr. Ping Xiang (PhD candidate, Nanjing University, China)
Dr. Dong-Qing Li (Postdoc, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden)
Dr. Juan Wu (Resident, Dept. of Ophthalmology, The 2nd Affiliated Hospital of Xinxiang Medical College, Henan, China)
Ms. Xiao Zhang (PhD candidate, The University of West Australia, Perth, Australia)
Mr. Yilan Zhang (PhD candidate, Nanjing Normal University, China)
Dr. Zong Wang (Resident, Dept. of Ophthalmology, Lishui Hospital, China)
Dr. Wei-Jun Cai (Resident, The Eye Hospital (Hangzhou Branch) of Wenzhou Medical University, Hangzhou, China)
Dr. Qing-Feng Wang (PhD candidate, Chongqing Medical University, China)
Dr. Chong-Meng Yang (Resident, Dept. of Ophthalmology, The First Hospital of Wenzhou Medical University)
Dr. Dan Lin (Resident, The Eye Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China)
Dr. Xin-Lan Lei (Research technician, Wuhan University Renming Hospital, Wuhan, China)
Dr. Chun-Yun Feng (Resident, Dept. of Ophthalmology, Quzhou People's Hospital, Quzhou, Zhejiang, China)
Mr. Jian-Yang Mao (Research Technician, The Eye Hospital (Hangzhou Branch) of Wenzhou Medical University, Hangzhou, China)
Dr. Xue-Wen Cheng (Resident, Ningbo Aier Eye Hospital, Ningbo, China)
Dr. Feng-Qin Rao (Resident, Dept. of Ophthalmology, Xiangyang Central Hospital, Xiangyang, Hubei, China)
Dr. Fen-Fen Li (PhD candidate, Dept. of Ophthalmology & Visual Sciences, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China)
Mr. Xiu-Feng Huang (PhD candidate, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia)


Laboratory for Stem Cell and Retinal Regeneration,
Division of Ophthalmic Genetics, The Eye Hospital
of Wenzhou Medical University, The State Key
Laboratory of Vision Science, China.
add.: No 270, West Xueyuan Rd., Wenzhou, 325027 China.
Tel/Fax: 86-577-88067926;
E-mail: rp[at]mail.eye.ac.cn